2020-10-30

6 anledningar varför batteriåtervinning är viktigt

Genom att återvinna dina batterier kan du vara en del av lösningen på världens växande avfallsproblem. Kom ihåg att alltid köpa uppladdningsbara batterier och att alltid återvinna dina batterier.

I denna artikel tänkte vi gå över 6 anledningar varför batteriåtervinning är viktigt för människan, världen och dig själv.

För att ta vara på materialen från ett batteri

Material som Bly,Plast och Syra är de största komponenterna i ett uttjänt bilbatteri. Gamla bilbatterier går att återvinna in i oändligheten.Det vill säga att man kan återvinna bly gång på gång utan att äventyra kvaliteten i materialet. Slutsatsen som kan dras, är att med blybatterier så slutar aldrig hjulet rulla. Det vill säga ,Kretsloppet har inget slut och om en återvinner så bidrar man till att cirkelgången fortsätter. 

Med batteriåtervinning kan du visa att du förstår värdet av materialen i varje batteri.

För att omhänderta batterier som innebär en brandrisk på rätt sätt

Batterier kan fatta eld. Beroende på vart de är kan de fatta eld om terminalerna kopplas samman på något sätt. Batteriet kortsluts då vilket kan leda till antändning.

Litiumbatterier är speciellt farliga eftersom de kan fatta eld om de skadas eller överhettas. Faran är dock lägre om all energi är förbrukad. Du kan skydda terminalerna och förhindra antändning genom att tejpa över dem. Kasta inte dina batterier i vanliga soporna eftersom de kan fatta eld i sopbilen eller soptippen. Eldsvådor i soptippar är extremt farliga och kan leda till storskaliga luftföroreningar.

Med batteriåtervinning kan du undvika dessa brandrisker.

För att förhindra att giftiga ämnen släpps ut i naturen

Batterier kan innehålla giftiga ämnen såsom kvicksilver, kadmium och bly. Knappcellsbatterier är speciellt farliga eftersom de är lätta att svälja och kan orsaka allvarliga brännskador. Alla batterier måste hanteras med största omsorg då olika typer kan vara mer eller mindre giftiga.

Förbrukade knappcellsbatterier bör inte förvaras i ditt hem under en längre period och måste alltid vara ur räckvidd för barn.

Med batteriåtervinning kan du förhindra att giftiga ämnen skadar natur, djur såväl som människa.

För att skydda miljön

De flesta batterier innehåller farliga material som kan förorena miljön när de hamnar på soptippar eller ute i naturen. Material som bly, kadmium och kvicksilver kan förgifta människor och djur och förorena jord och vatten. Batterier bryts ned långsamt och kan orsaka stora skador.

Med batteriåtervinning kan du skydda miljön.

För att skapa en cirkulär ekonomi och förhindra slöseri

En av de senaste trenderna är konceptet om en cirkulär ekonomi. Det är ett nytt uttryck, men en gammal och vis idé. Det innebär att för att tillverka nya produkter som batterier, så är det bästa sättet att återanvända materialet från gamla batterier. Detta blir allt viktigare eftersom materialet som batterier är uppbyggda av blir allt svårare att få tag i.

Med batteriåtervinning kan du se till så att vi har tillräckligt med material att göra batterier av i framtiden.

Batteriåtervinning är etiskt rätt

Nya batterier kan tillverkas från råmaterial eller återvunnet material. Kobolt kan till exempel komma från gruvbrytning eller återvunna batterier. Men kobolt innehåller giftiga ämnen och bryts i den demokratiska republiken Kongo, där både barn och vuxna arbetar under slavliknande arbetsförhållande.

Med batteriåtervinning kan du se till så att all kobolt återanvänds och förhindra att du oavsiktligt stödjer slavarbete.

Återvinn dina batterier hos Lantz Järn & Metall

Besök din närmaste Lantz Järn & Metall återvinningsanläggning för effektiv och miljövänlig batteriåtervinning i Sverige. Vi erbjuder ekonomisk ersättning för alla bilbatterier (blyackumulatorer).

Kontakta oss för mer information om vår batteriåtervinning i Sverige och för priser på skrotbatterier.