2022-09-19

Hur fungerar hantering av farligt avfall?

Farligt avfall kräver speciell hantering och sedan november 2020 är företag som hanterar farligt avfall skyldiga att rapportera in sina uppgifter till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. För att säkerställa att rapportering och hantering av farligt avfall sker på ett korrekt, hållbart och lagenligt sätt är det en god idé att samarbeta med ett återvinningsföretag.

Vad klassas som farligt avfall?

Det finns många produkter som klassas som farligt avfall både i hemmet och hos företag. Farligt avfall kan till exempel vara:

 • frätande
 • toxiskt
 • radioaktivt
 • brandfarligt
 • explosivt
 • skadligt för människor och miljö.

Spillolja, lösningsmedel, blybatterier och färgavfall är bara några exempel på produkter som räknas som farligt avfall och kräver hantering därefter.

5 saker att tänka på vid hantering av farligt avfall

Företag som på något sätt hanterar farligt avfall behöver ha koll på vilka krav som ställs. Här nedan går vi igenom vad ni behöver tänka på. Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Rapportering

Som nämnt är det obligatoriskt för företag att rapportera in sin hantering av farligt avfall till Naturvårdverket sedan 1 november 2020. De som är skyldiga att rapportera hanteringen av farligt avfall är företag eller verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall.

Sortering

Hantering av farligt avfall innebär också att sortera det korrekt. Avfallet måste skiljas från övrigt avfall och ni måste hålla koll på vilka mängder ni hanterar. Korrekt sortering möjliggör återvinning och en miljöanpassad behandling.

Förvaring

Vid hantering av farligt avfall krävs det att ni förvarar avfallet korrekt. Det är företagets ansvar att avfallet förvaras i anslutning till släckutrustning samt att ni arbetar förebyggande för att undvika skador av kemikalier eller brand.

Transport

Hantering av riskavfall inkluderar även transport. Det är ert ansvar att säkerställa att nödvändiga tillstånd finns. Transport av farligt avfall klassas som farligt gods och ska efterfölja specifika regler för transport.

Regler som berör hantering av farligt avfall

Sverige har tidigare år haft bristfällig information och statistik om hantering av farligt avfall. Det nya kravet på rapportering ska öka kännedomen och förbättra statistiken. En tillförlitlig statistik är essentiell för den cirkulära ekonomin samt för att kunna välja rätt åtgärder. Följande regler berör hantering av miljöfarligt avfall i Sverige:

Ta hjälp av en återvinningspartner

Verkar det krångligt att rapportera in alla uppgifter? Vi på Lantz Metall kan hjälpa er med all rapportering av farligt avfall till Naturvårdverkets avfallsregister. För att kunna hjälpa er som leverantör måste vi enligt lag ha ett avtal oss parter emellan. Ni kan enkelt fylla i ett digitalt avtal direkt på vår hemsida. Vår återvinningsstation i Sollentuna är en av våra stationer som sköter hantering av farligt avfall (miljöfarligt avfall). Besök oss idag eller kontakta oss för mer information.