Miljö- och kvalitetspolicy

Lantz koncernen ska miljö- och kvalitetsmässigt vara ett föredöme för avfallsbranschen.

Arbeta för en bättre resurshushållning med energi och råvaror genom att:

1. a. på bästa sätt sortera avfallsfraktioner för materialåtervinning
b. sträva efter att minska andelen fossila bränslen till förmån för förnyelsebara bränslen.

2. Effektivisera transporter till mottagare och förbättra service vid hantering och hämtning av avfall (järn och metaller) hos leverantörer.

3. Öka kundnyttan genom att ständigt förbättra sortering och klassificering av avfall (järn och metaller) till begärlig råvara för svenska och utländska smältverk.

4. Uppfylla bindande krav, miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra miljökrav från Lantz koncernens intressenter.

5. Förhindra, förebygga och minimera mängden utsläpp till mark, luft och vatten.

6. Utbilda och motivera alla medarbetare i materialkunskap samt miljö- och kvalitetsmedvetenhet.

7. Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder genom att utveckla miljö- och kvalitetssystemet.

Sollentuna i Februari 2024

Koncernchef
Carl-Henrik Bergner