Hållbarhet

Hållbarhetsrapport för Lantz Järn & Metall AB.

Här finns hållbarhetsrapporten för Lantz Järn & Metall AB. 

 

Ett miljövänligare alternativ

Av hänsyn till miljön har vi valt att använda grön el i driften av vår moderna anläggning i Sollentuna. Tidigare i verksamheten använde vi oss mycket av diesel, men när vi fick upp ögonen för detta betydligt mer miljövänliga alternativ valde vi att i så hög utsträckning som möjligt överge våra gamla metoder, vilket tydligt märks i det dagliga arbetet. Exempelvis beslutade vi oss för att använda en ny materialhanterare som är eldriven och som fördelar materialet i förutbestämda volymer i stället för att införskaffa en som är dieseldriven.

Grön el

Om man ämnar bedriva en miljömedveten verksamhet är det väsentligt att väga in alla parametrar som riskerar ha en negativ inverkan på miljön. Eftersom Lantz Metall är måna om att upprätthålla en modern och klimatsmart verksamhet anser vi det vara väsentligt att hänga med i utvecklingen och dra nytta av nya och innovativa lösningar som ytterligare reducerar miljöpåverkan.

Återvinning Osby - Lantz Järn & Metall

Hållbara energilösningar

För att värma upp lokalen nyttjar vi bergvärme och som grädde på moset har vi valt att ingå avtal med ett energibolag som endast använder sig av vind- och vattenkraft då vi tydligt ämnar ta avstånd från miljövådliga koldioxidutsläpp. Genom att sälja ditt avfall till oss blir du en del av ett oändligt kretslopp som främjar en bättre värld.

Globala mål

Går det att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen? 193 av FNs medlemsländer säger JA– om vi arbetar för det tillsammans. 17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

 

Lantz globala mål

 

Lantz koncernen har beslutat att vi aktivt ska arbeta med 7 st av dessa globala mål. Alla bolag i koncernen arbetar med materialåtervinning av järn och metaller som kommer från privatpersoner, kommuner och olika företag vilket på de olika anläggningarna återvinns genom sortering, bearbetning och klippning för att slutligen transporteras till smältverk och bli förnybara råvaror.

Våra tjänster

Lantz Metall erbjuder förmånliga helhetslösningar för avhämtning, transport
och återvinning av förbrukade produkter.

Återvinning

Återvinningsprocessen är hjärtat i vår affärsidé. Utan ett väl fungerande återvinningsförfarande hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten.

Elektronikåtervinning

I anslutning till Lantz Järn & Metall AB i Sollentuna ligger Lantz Elektronikåtervinning AB som tillhandahåller tjänster för återvinning av elavfall.

Vad vi återvinner

Lantz Metall fokuserar på att inhämta samt återvinna järn- samt metallskrot och därefter sälja vidare det återanvändbara materialet till en tredje part.

Transporter

Om du anlitar Lantz Metall för att avlägsna förbrukade metall– och järnprodukter får du inte bara pengar för skrotet. Du får dessutom högkvalitativ service i alla led.

Uthyrning av containers & kärl

Att låna eller hyra en container är ett praktiskt sätt att bli av med skrot och annat avfall för företag

Hanteringslösningar

Överlämna ditt avfall till Lantz Metall och få betalt för gärningen.

Bilskrot & Bildemontering

Har du ett fordon som inte längre används utan bara står och kostar pengar, är det hög tid att skrota den. Vi erbjuder miljövänlig bildemontering.

Farligt avfall

Alla typer av farligt avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö kräver särskild hantering. Vi hjälper er med rapporteringen.

Lämna ditt skrot själv eller få
det upphämtat av oss.