2021-10-05

Så följer vi avfallspaketets regler på återvinningscentralen i Nacka

Jordens befolkning ökar och resurserna minskar och vi måste alla ta vårt ansvar gällande återvinning. För att jordens resurser ska räcka till kommande generationer måste vi växla över till en cirkulär ekonomi. Du kan bidra till en bättre miljö, men samtidigt spara pengar genom att sälja ditt skrot och metall till oss på återvinningscentralen i nacka. 

Från avfall till resurs med Europeiska Unionens huvudmål

Varje person i Sverige genererar i genomsnitt fem ton avfall per år. Europeiska Unionens huvudmål som togs fram 2018 innebar att vi ska gå från avfall till resurs. Det beslutades om revideringar i avfallslagstiftningen i form av ett avfallspaket som innebar att vi ska minska avfallsmängder, öka återanvändningen, öka återvinning och förbättra avfallshantering i Sverige. 

I takt med att befolkningen växer och en ekonomisk utveckling, förbrukar jordens resurser i en hastig fart. Att resurserna i samhällets kretslopp då behålls istället för att bli avfall bidrar till en cirkulär ekonomi och mer klimatneutral process. Det som krävs är att mängden avfall minskar och återvinning av avfall ökar. Genom att lämna in ditt avfall till Lantz Järn & Metalls återvinningscentral i Nacka, kan vi behålla deras ekonomiska värde och återanvända material och produkter. 

Ändringarna i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av regler började att gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare.

Lantz Järn & Metalls återvinningsstation i Nacka arbetar för att bidra till en cirkulär ekonomi

På vår återvinningsstation i Nacka tar vi på Lantz Järn & Metall emot elavfall, kabelskrot och batterier och ser till att det hanteras på ett rätt och säkert sätt. Materialet som lämnas in, återvinns och används vid tillverkning av nya produkter och bidar till den cirkulära ekonomin.
Att återvinningscentraler tar sitt ansvar och följer reglerna är ett måste för att förändring ska ske. På återvinningscentralen i Nacka är arbetet med att införa ändringar som följer avfallspaketets mål i full gång. I dagsläget följer vi följande punkter:

  • Vi arbetar för att på bästa sätt sortera avfallsfraktioner för materialåtervinning
  • Minska andelen fossila bränslen och mängden utsläpp
  • Förbättra servicen vid hantering och hämtning samt effektivisera transporter
  • Arbeta mot ständig förbättring av sortering och klassificering
  • Uppfylla miljökraven från Lantz intressenter, bindande krav och miljölagar.
  • Utveckla miljö och kvalitetssystem för att förebygga åtgärder

Återvinningsprocessen är hjärtat i våra återvinningscentraler. Utan den hade det inte varit möjligt för oss att bedriva verksamheten. Vi arbetar för att utbilda och motivera våra medarbetare i miljö, kvalitet- och materialkunskap för att du som kund ska kunna få betalt för din goda gärning. 

Välkommen till vår återvinningsstation i Nacka!