Hållbarhetsrapportering för Lantz Järn & Metall AB samt för koncernen

Verksamhetsåret 2017-05-01 till 2018-04-30.

I enlighet med Årsredovisningslagen 6 kap 10§ ska bolaget och koncernen upprätta en hållbarhetsrapport med anledning av att det uppfyller mer än ett av de totalt nedanstående tre villkoren.

1. Medelantalet anställda i bolaget och koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250.

2. Bolagets och koncernens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor.

3. Bolaget och koncernens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Bolaget och koncernen behöver därav genomföra en hållbarhetsrapportering med anledning av att det omfattas av villkor 2 d.v.s. att den redovisade balansomslutningen uppgått till mer än 175 miljoner kr och villkor 3 att den redovisade nettoomsättningen uppgått till mer än 350 miljoner kr.

I enlighet med Årsredovisningslagen 6 kap 12 § ska hållbarhetsrapporten innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av bolagets och dess dotterbolags utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

1. Bolaget och koncernens affärsmodeller

Lantz Järn & Metall AB är ett familjeägt bolag som bedrivit verksamhet i avfalls- (återvinnings) branschen i 20 års tid och har idag 50 st medarbetare (koncernen 111 st medarbetare), vilka besitter mångårig erfarenhet och branschkunskap. Bolaget och dess dotterbolag försöker genom medvetna val minimera sin egen miljöpåverkan. Bolaget och dess dotterbolag investerar för att utveckla såväl sina produkter som tjänster, skapa nya verksamheter och använda nyare teknik, allt för att på så sätt vara lönsamma vilket samtidigt leder till ökad hållbarhet.

Läs mer

Bolaget och dess dotterbolags affärsidé är att tillsammans med våra leverantörer, kunder och samarbetspartners återvinna såväl företags som privatpersoners uttjänta restprodukter och olika materialslag, vilket framkommit i dagens konsumtions samhälle, genom att återföra såväl järn som metaller tillbaka till kretsloppet.

Bolaget och dess dotterbolags verksamhet innebär att vi sorterar, bearbetar och förädlar samhällets förbrukade resurser vilket leder till att vi skapar en ny begärlig råvara vilka sedan säljs och transporteras till stål- och smältverk både i Sverige men även utomlands. Dessutom tillverkar ett av dotterbolagen produkter av gjutgods, vilka säljs till grossister samt direkt till slutkund.

Bolaget och dess dotterbolag har för att kunna bedriva sin verksamhet kontinuerlig kontakt med och tar hänsyn till krav från våra intressenter såsom ägare, medarbetare, myndigheter, leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Läs mindre

2. Policy som bolaget och dess dotterbolag tillämpar i hållbarhetsfrågorna

Bolaget och dess dotterbolag tillämpar hållbarhetsfrågorna i sin miljö- och kvalitetspolicy, vilken är följande;

Lantzkoncernen ska miljö- och kvalitetsmässigt vara ett föredöme för avfallsbranschen.

Läs mer

1. Arbeta för en bättre resurshushållning med energi och råvaror genom att:

a. på bästa sätt sortera avfallsfraktioner för materialåtervinning
b. sträva efter att minska andelen fossila bränslen till förmån för förnyelsebara bränslen

2. Effektivisera transporter till mottagare och förbättra service vid hantering och hämtning av avfall (järn och metaller) hos kunder.

3. Öka kundnyttan genom att ständigt förbättra sortering och klassificering av avfall (järn och metaller) till begärlig råvara för svenska och utländska smältverk.

4. Uppfylla bindande krav, miljölagar, förordningar, föreskrifter och andra miljökrav från Lantz koncernens intressenter.

5. Förhindra, förebygga och minimera mängden utsläpp till mark, luft och vatten.

6. Utbilda och motivera alla medarbetare i materialkunskap samt miljö- och kvalitetsmedvetenhet.

7. Arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder genom att utveckla miljöoch kvalitetssystemet.

Läs mindre

3. Resultat/effekter av policyerna

Bolagets och dess dotterbolags miljö- och kvalitetspolicy är att arbeta för en bättre resurshushållning. Resultatet är att det kontinuerligt genomförs ett arbete för att hela tiden sortera inkommande avfallsmängder för att öka materialåtervinningen, vilket ger ökade intäkter. Bolaget och dess dotterbolag har valt att när det är möjligt investera i eldrift istället för fossila bränslen. Resultatet av detta är att bolaget och dess dotterbolag under 2018 har driftsatt två nya mekaniska saxar och en sorteringsanläggning. Bolaget och dess dotterbolag ska kontrollera och hela tiden se till att efterleva gällande miljölagstiftning.

Läs mer

Resultatet av detta är att bolaget och dess dotterbolag t.ex. har investerat i ett program för att kunna kontrollera sin kemikaliehantering. Bolaget och dess dotterbolag arbetar med hjälp av en anlitad miljökonsult för att förbättra och sänka framförallt sina utsläpp till vatten. Resultatet av detta är att halterna blir lägre än vad det har varit tidigare samt att det fortsatt pågår ett arbete för att sätta in ökade åtgärder för att ytterligare få ner utsläppshalterna. Utbildning sker kontinuerligt av bolaget och dess dotterbolags personal. Resultatet av detta är att samtliga anställda i bolaget och dess dotterbolag har genomgått en HLR och L-ABC kurs samt utbildning i hur man använder en hjärtstartare.

Bolaget och dess dotterbolag förbättrar ständigt sitt miljö- och kvalitetssystem. Resultatet av detta är att rutiner och olika dokument hela tiden uppdateras och förbättras för att vara anpassade till nutid.

Läs mindre

4. Väsentliga risker som rör hållbarhetsfrågor och är kopplade till bolaget och dess dotterbolags verksamhet inklusive, när det är relevant, bolagets och dess dotterbolags affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får negativa konsekvenser

Bolaget och dess dotterbolag har i sitt miljö- och kvalitetssystem beslutade miljöaspekter som sannolikt kan få negativa konsekvenser.

Bolaget och dess dotterbolag har upprättat och genomfört en inventering av miljöaspekterna i de olika verksamheterna vilket ligger till grund för upprättandet av miljö- och kvalitetsledningssystemet. De betydande miljöaspekterna i koncernen har identifierats. Miljöaspekterna revideras årligen eller vid behov om betydande förändringar görs i verksamheten. Bolaget och dess dotterbolags olika verksamheter skall belysas i bedömningen av miljöaspekterna. Vid identifiering av miljöaspekterna skall hänsyn tas till hanteringen av avfall, fraktioner, tjänster samt efterlevnad av bindande krav och andra krav från bolagets och dess dotterbolags intressenter. Arbetssättet som bolaget och dess dotterbolag har valt för att fortlöpande kunna identifiera miljöaspekterna är att använda följande modell för framtagning av sina miljöaspekter och avgöra vilka som är de betydande miljöaspekterna.

Läs mer

Bolaget och dess dotterbolag har totalt tre stycken bedömningskriterier vilka är Mängd, Miljöpåverkan, och Intressentkrav vilka var och en bedöms på en skala från 1 till 5. De tre ovanstående bedömningskriterierna Mängd, Miljöpåverkan och Intressentkrav multipliceras med varandra för att få fram en totalsumma, ett miljörisktal. Ett enskilt miljörisktal visar förhållandet i relation till bolaget och dess dotterbolags totala verksamhet. Ledningsgruppen har fattat ett beslut som innebär att de miljöaspekter, efter att de tre bedömningsgrunderna har multiplicerats med varandra och uppnått ett miljörisktal större än 35, skall anses vara bolagets och dess dotterbolags betydande miljöaspekter.

Läs mindre

5. Hur bolaget och dess dotterbolag hanterar riskerna

Bolagets och dess dotterbolags risker/miljöaspekter finns redovisade i miljö- och kvalitetssystemet. Ledningsgruppen har löpande under räkenskapsåret diskuterat och gjort bedömningar för att kartlägga olika aktiviteters och händelsers påverkan av miljön i den dagliga verksamheten. Bedömningarna kan förändras över tid vilket gör att detta arbete sker fortlöpande. Detta arbete har även direkt koppling till aktuell lagstiftning.

6. Centrala resultatindikatorer som är relevanta för bolagets och dess dotterbolags verksamhet

Bolaget och dess dotterbolag har redovisat sina centrala resultatindikatorer i miljö- och kvalitetssystemet, vilka redovisas nedan.

Bolaget och dess dotterbolag har gjort en skriftlig redovisning nedan av de olika anläggningarnas tidsangivna aktiviteter, kontroller och mätningar som genomförs på de olika anläggningarna. Detta kontrolleras löpande under hela verksamhetsåret. Resultaten redovisas på ledningsgruppsmöte/ledningens genomgång.

Centrala resultatindikatorerna (utdrag ur miljö- och kvalitetssystemet)

9.1.1 Vågdata Produkter och Kund

Koncernens bolag registrerar dagligen i sitt affärssystem samtliga in- och utlevererade volymer med avfall. Detta sammanställs vecko- och månadsvis för att kunna följas upp så att respektive anläggning klarar av att efterleva och inte överskrider de volymer som finns tillåtna enligt respektive tillstånd. De månatliga volymerna ger samtidigt en indikation på om den ekonomiska trenden för koncernens respektive bolag kommer att bli ett + eller – resultat i bokslutet.

Läs mer

9.1.2 Dagvatten och Oljeindex

Koncernens bolag genomför 2 ggr per år provtagning av dagvatten och oljeindex, de utförda provtagningarna genomförs med hjälp av anlitad extern miljökonsult. Utrustningen utför en flödespropotionell provtagning under ca 24 tim vid varje provtagningstillfälle.

9.1.3 Dieselförbrukning

Koncernens bolag registrerar månadsvis sin förbrukning av såväl färgad som ofärgad diesel, vilken levereras från auktoriserad leverantör. Den mängd som levereras med färgad diesel till de olika bolagens anläggningar är tillika underlag för att kunna ansöka om skattereduktion. Genom att dela den totala förbrukningssiffran i liter med den totala utlevererade mängden med avfall, kan vi på årsbasis få fram hur många liter/ton koncernens bolag förbrukar.

9.1.4 Energiförbrukning

Koncernens bolag registrerar den månadsvisa förbrukningen av el. Bolagen kan sedan med hjälp av den registrerade elförbrukningen avgöra hur elintensivt och effektivt det är genom att dela den totala förbrukningen i kWh med den totala utlevererade mängden med avfall för att på årsbasis veta hur många kWh/ton bolaget förbrukar.

9.1.5 Farligt avfall

Koncernens bolag sammanställer och redovisar per anläggning de hanterade volymerna med farligt avfall.

9.1.6 Kundenkäter

Koncernens ledningsgrupp har fattat beslut om att den miljö- och kvalitetsansvarige ska ansvara för att en kundenkätsundersökning genomförs på respektive anläggning vartannat år. Detta för att få reda på vad koncernens starka respektive svaga sidor är och vad som kan förbättras i framtiden. Enkäterna skickas ut till fyra olika kundkategorier. Resultaten redovisas på nästkommande ledningsgruppsmöte.

9.1.7 Oljeavskiljare

Koncernens bolag ska på respektive anläggning kontinuerligt utföra funktionskontroller i form av funktionstest på den installerade larmutrustningen i form av de givare som finns installerade i de olika oljeavskiljarna.

9.1.8 Sopsand

Sopning av hårdgjorda ytor sker regelbundet varje vecka på anläggningarna, dock ej vintertid. Detta utförs med hjälp av ett påkopplat aggregat som används på en hjullastare. Sopsanden samlas sedan in och töms i en för ändamålet avsedd container.

9.1.9 Systematiskt brandskyddsarbete

Koncernens bolag genomför kvartalsvis egenkontroll av respektive anläggnings installerade brandskyddsutrustning. Det innebär i praktiken att ansvarig brandskyddskontrollant fyller i ett digitalt protokoll i det anlitade brandskyddsföretagets brand- och utrymningssystem. Den årliga brandskyddsbesiktningen utförs av ett auktoriserat brandskyddsföretag.

9.1.10 Vågprotokoll

Koncernens bolag ska årligen kalibrera respektive anläggnings fordonsvåg samt utföra en återkommande kontroll vartannat år på samtliga plattformsvågar.

9.1.11 Stationära kranar protokoll

Koncernens bolag ska årligen besiktiga respektive anläggnings stationära kranar.

9.1.12 Ventilation- luft och värmeprotokoll

Koncernens bolag ska vart tredje år, av ett auktoriserat företag, utföra en obligatorisk ventilationskontroll på anläggningens ventilationssystem.

9.1.13 Radonmätningar

Koncernens bolag ska genomföra radonmätning vid behov eller om tillsynsmyndigheten meddelar att mätningen skall utföras för att bli godkänd enligt plan- och bygglagen.

9.1.14 Bullermätningar

Koncernens bolag ska efter beslut från tillsynsmyndigheten utföra en bullermätning på anläggningen.

9.1.15 Fordonsprotokoll

Koncernens bolag ska årligen genomföra en besiktning av samtliga fordon på respektive anläggning.

9.1.16 Metallanalysinstrumentprotokoll

Koncernes bolag ska årligen genomföra en besiktning av det metallanalysinstrument som finns på respektive anläggning.

9.1.17 Portprotokoll

Koncernens bolag ska utföra en besiktning vartannat år på samtliga portar som finns installerade på respektive anläggning. Det ska även ske förebyggande service av auktoriserat företag innan besiktning.

9.1.18 Traversprotokoll

Koncernens bolag ska årligen besiktiga respektive anläggnings traverser.

9.1.19 Dieselcisternprotokoll

Koncernens bolag ska enligt lag utföra en besiktning av den eller de cisterner som finns installerade på respektive anläggning. Detta ska ske första gången 12 år efter nyinstallation och därefter ska det ske en återkommande besiktning vart 6:e år.

9.1.20 Plattformshissprotokoll

Koncernens bolag ska varje år utföra en besiktning av de plattformshissar som finns i installerade på respektive anläggning.

9.1.21 Radioaktivitetsinstrumentsprotokoll

Koncernens bolag ska varje år utföra en besiktning av de instrument, som mäter radioaktivitet, på respektive anläggning.

9.1.22 Tryckluftsbehållarprotokoll

Koncernens bolag ska vart fjärde år utföra besiktning på de installerade tryckluftbehållarna/kompressorerna på respektive anläggning. Det gäller endast på de truckluftsbehållare vilka omfattas av de regler som kräver en besiktning d.v.s. om tryckluftsbehållarna/kompressorerna har ett totalt tryck som angivet i bar multiplicerat med tryckluftbehållarens/kompressorns storlek angivet i antal liter blir mer än 1 100 liter.

9.1.23 Vattenförbrukning

Koncernens bolag registrerar sin årliga vattenförbrukning och rapporterar det i den årliga miljörapporten.

9.1.24 Markundersökningar

Koncernens bolag ska genomföra markundersökningar vid behov eller efter beslut från tillsynsmyndigheten på sina anläggningar.

9.1.25 Radiakportal

Koncernens bolag ska årligen utföra en service och kalibrering av den installerade radiakportalen som på respektive anläggning. Det finns även en liten bricka som ska användas för att utföra egenkontroll av radiakportalen.

9.1.26 Bergvärmepumpsprotokoll

Koncernes bolag ska vartannat år utföra en besiktning på respektive anläggnings installerade bergvärmepumpar.

9.1.27 Hydraulisk mutterdragarprotokoll

Koncernens bolag ska ha ett kalibreringsprotokoll på de hydrauliska mutterdragare som används på respektive bolags anläggning.

9.1.28 Plastgranulatprotokoll

Koncernens bolag ska genomföra en mätning av de volymer med plastgranulat som framkommer i bearbetningen av kabel vid behov eller efter beslut från tillsynsmyndigheten.

9.1.29 Stoftmätningar

Koncernens bolag ska genomföra en stoftmätning på installerade cykloner vid behov eller efter beslut från tillsynsmyndigheten.

9.1.30 Radioaktivt isotopinstrument RT 30

Moderbolaget har investerat i ett radioaktivt isotopinstrument, vilket användas för att kunna bestämma och säkerställa vad det är för isotop som har detekterats när ett larm har utlösts på en av de olika anläggningarna inom koncernens radiakportaler. Denna information ska även användas i den händelserapport som ska fyllas i och skickas till SSM d.v.s. Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mindre

– Miljö

Bolaget och dess dotterbolag har tillstånd för att få bedriva avfallsverksamhet och gjuteriverksamhet. Våra branschområden har enligt lagstiftning redan ett naturligt stort fokus på miljöarbetet. Bolaget och dess dotterbolags har under räkenskapsåret samarbetat med ca 6 000 st leverantörer där merparten avser att vi omhändertager såväl företags som privatpersoners restprodukter. Det kan handla om avfall från bilplåtslagare, mekaniska verkstäder, rivningsföretag eller det som naturligt blivit över efter en genomförd städning/renovering av det privata hemmet. Vi har rutiner för att omhändertaga olika sorters avfall. En del är endast vanligt järnskrot eller olika metaller. En del avfall kan vara klassat som farligt avfall då de ibland kan innehålla t.ex. olika vätskor såsom olja, emulsioner eller olika sorters batterier. Visst avfall omhändertar vi för att på ett miljöriktigt sätt hjälpa våra leverantörer att bli av med, för dem, ett problem. Bolaget och dess dotterbolag har tillstånd för att bearbeta avfall och producera gjutgods på sina anläggningar. När det gäller farligt avfall transporteras iväg till den mest lämpliga auktoriserade mottagningsanläggningen.

Läs mer

Bolaget och merparten av dotterbolagens verksamheter är certifierade enligt den senaste ISO standarden för såväl miljö 14001:2015 som kvalitet 9001:2015. Bolaget och dess dotterbolag följer upp det egna miljöarbetet i ett gemensamt miljö- och kvalitetssystem genom att mäta, registrera, identifiera och följa upp resultaten med syfte att minska på resursförbrukning och utsläpp till miljön. Ekonomin går hand i hand med bolagets och dess dotterbolags miljöarbete, vilket gör att några av de ekonomiska nyckeltalen står i direkt relation till hur bra och effektiva vi är i användandet av våra egna resurser. Därav blir det intressant att se hur vi kan minska på den egna miljöpåverkan samtidigt som det ger oss positiva ekonomiska fördelar. God ekonomi leder till fortsatta möjligheter att förbättra och utveckla våra verksamheter ur miljösynpunkt.

Bolaget och dess dotterbolag har, i respektive anläggnings tillstånd, också villkor för de halter för tungmetaller och olja som vi ska leva upp till. Detta kontrolleras då vi redovisar vår miljöpåverkan genom utförda provtagningar, vilken respektive anläggning också redogör för i sin årliga miljörapport. Den eventuellt negativa miljöpåverkan som kan uppkomma från bolagets och dess dotterbolags avfallsverksamheter, är att halter av metallpartiklar och eventuella oljeföroreningar kan vara förhöjda och nå vattenrecipienten.

Läs mindre

– Personal och sociala förhållanden

Vår viktigaste resurs är personalen. Bolaget och dess dotterbolag ser till att efterleva den svenska arbetsmiljölagstiftningen. I en del fall har bolagets och dess dotterbolags personal till och med bättre villkor/förmåner än vad som är lagstadgat. Bolaget och dess dotterbolag har utarbetade policys när det gäller arbetsmiljö, drog- och missbruk, brandskydd och jämställdhet. Bolaget och dess dotterbolag har en företagshälsovård för att förebygga och följa upp såväl den fysiska som den psykiska hälsan hos de anställda. Bolaget och dess dotterbolag ser till att personalen alltid har rätt utbildning för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt, vilket även kan vara direkt kopplat till ett gällande lagkrav. Bolaget och dess dotterbolag samarbetar och har god kontakt med berörda myndigheter, grannar och övriga intressenter.

– Respekt för mänskliga rättigheter – Motverkande av korruption

Bolaget och dess dotterbolag har upprättat en uppförandekod (Code of conduct) där det klart och tydligt redogörs för att vi ska uppfylla och efterleva de totalt 7 st vedertagna lagar och krav från FN, ILO, Nationell och internationell lagstiftning och OECE, vilka är kopplade till de mänskliga rättigheterna.

Det framgår även i uppförandekoden att vi tillsammans med våra leverantörer och slutkunder ska ha ett ansvarsfullt agerande som motverkar korruption. Bolaget och dess dotterbolag har ingen kontanthantering och avfallsbranschen har även en gällande lagstiftning med omvänd moms.